Nilo Daniel

Privacybeleid

Het hieronder opgestelde privacy beleid geldt voor het online aanbod van deze website.

En wordt beheerd door:
Nilo Daniel
Daguerrestraat 151
1087 DJ Amsterdam
Die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nilo Daniel verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Nilo Daniel van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Nilo Daniel in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Nilo Daniel dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Nilo Daniel. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Nilo Daniel. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Verwerkt Nilo Daniel ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Nilo Daniel verwerkt alleen bijzondere gegevens die hij nodig heeft om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Bijvoorbeeld uw medische en therapeutische voorgeschiedenis en diagnoses om een behandelplan te kunnen maken. Als coach en counselor zal hij tijdens de sessies aantekeningen maken zodat zij bepaalde belangrijke informatie kan onthouden en legt hij een cliënten dossier aan.
U mag uw cliëntendossier altijd inzien en u mag vragen om het vernietigen van het dossier.
Hij zal niet meer gegevens verwerken dan dat zij nodig heeft.
Hij bewaart uw gegevens minimaal 7 jaar na het beëindigen van het coach- of adviestraject.
Als coach en counselor heeft hij geheimhoudingsplicht en zal uw gegevens niet met anderen delen.
In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Zijn teamleden/adviseurs zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.
Mocht het toch van belang zijn uw gegevens met derden te delen dan mag u dat bepalen en vraagt hij u om toestemming daarvoor. In spoedgevallen of noodsituaties kan het voorkomen dat er een ander besluit wordt genomen.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Nilo Daniel gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Nilo Daniel zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy beleid om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Nilo Daniel zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Nilo Daniel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies

Nilo Daniel gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Nilo Daniel gebruikt Google-services uitsluitend om Google Maps te genereren en automatisch aan te vullen bij het zoeken naar trainingen op locatie, die mogelijk gegevens verzamelen via uw browser in overeenstemming met het privacy beleid van Google. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@nilodaniel.nl

Beveiliging

Nilo Daniel hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Nilo Daniel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Nilo Daniel toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Nilo Daniel gebruik maakt van de diensten van derden, zal hij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Nilo Daniel u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@nilodaniel.nl

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Beleid kunt u contact met ons opnemen, via info@nilodaniel.nl

Dit privacy beleid is opgesteld d.d augustus 2020