Annuleringsregelingen

 1. Annulering en uitstel incompany trainingen, workshops en opdrachten
   1. Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van een training of workshop voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd:
   2. De kosten, die de trainingslocatie bij annulering of uitstel aan Nilo Daniel berekent, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever, die de uitvoering van een training of workshop annuleerde/uitstelde.
   3. Indien een deelnemer aan een open training of workshop door ziekte of overmacht niet kan deelnemen, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg kan zijn leidinggevende een vervangende deelnemer sturen. zijn. De verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever.
   4. Indien de dienst in geval van overmacht aan de kant van opdrachtnemer niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.
   5. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 2. Annulering voor coaching
    1. Schriftelijke of telefonische annulering van 1-op-1 coaching door opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de sessie. Bij annulering van minder dan 24 uur van tevoren wordt 100% van de uren in rekening gebracht.
 3. Annulering trainingen en workshops met open inschrijvingen door de deelnemer
     1. Annuleren van 4 tot 2 weken voor de start van de training kost aan annuleringskosten 50% van de deelnamekosten.
     2. Annuleren korter dan 2 weken voor of na aanvang van de training verplicht tot het betalen van 100% van de deelnamekosten.
     3. Annuleren omdat de training van keuze vol was bij de inschrijving, geeft recht op het volgen van de volgende versie van dezelfde training. Indien er geen wens tot gebruikmaking van dit recht is, volgt binnen twee weken restitutie van het volledige bedrag dat al betaald is. Voorwaarde is dat de klant annuleert binnen twee weken nadat is medegedeeld is dat in de huidige training geen plaats is. Bij niet annuleren binnen twee weken staat de klant automatisch ingeschreven voor de eerstvolgende training en is verder de normale annuleringsregeling zoals hierboven omschreven van toepassing.
     4. Bij annulering bestaat het recht iemand anders te doen deelnemen aan de training.
     5. Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven in punt 1 – 4 genoemd.
 4. Annulering en uitstel trainingen en workshops met open inschrijvingen door Nilo Daniel
      1. Annuleren door Nilo Daniel in verband met onvoldoende deelname of overmacht leidt tot teruggave van 100 % van alle betaalde kosten binnen twee weken na de annulering.
      2. Uitstel door Nilo Daniel in verband met onvoldoende deelname of overmacht geeft het recht op annulering tegen teruggave van 100 % van alle betaalde kosten binnen twee weken na de aankondiging van het uitstel, op voorwaarde dat de klant binnen twee weken na mededeling van de annulering aangegeven heeft NIET deel te willen nemen aan de volgende versie van dezelfde training
      3. Nilo Daniel behoudt zich het recht voor deelnemers de (verdere) toegang tot de training te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en / of te belastend is voor ander deelnemers. De deelnemer heeft geen recht op teruggave van (een deel van) het verschuldigde totaal bedrag voor de training of workshop.
 5. Gedeeltelijke deelname aan trainingen en workshops
       1. Deelnemers die tijdens een training of workshop niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale training- of workshopkosten verschuldigd.
       2. Indien een deelnemer aan een training of workshop gedurende deze bijeenkomst door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de training te onderbreken, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuld